THCS TRƯỜNG THÀNH 1 KHÁNH THÀNH, ĐÓN BẰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA