STT

Họ và tên

Chức vụ

Môn dạy

1

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Tổ trưởng

Hóa, Sinh học, Công nghệ

2

Nguyễn Văn Thắng

Tổ phó

Sinh học

3

Bùi Hiếu Trung

Tổ viên

Hóa, Sinh học, Công nghệ

4

Nguyễn Văn Thẩm

Tổ viên

Thể dục

5

Phạm Thị Thúy Lanh

Tổ viên

Thể dục

6

Nguyễn Thị Hoài Ngọc

Tổ viên

Sinh học, Công nghệ