STT

Họ và tên

Chức vụ

Môn dạy

1

Nguyễn Thanh Lâm

Tổ trưởng

Địa lí

2

Nguyễn Văn Mến Em

Tổ phó

Lịch sử

3

Trần Thị Mỹ Hà

Tổ viên

Địa lí

4

Lê Thị Hồng Loan

Tổ viên

Lịch sử

5

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Tổ viên

Mỹ thuật

6

Nguyễn Hoàng Nam

Tổ viên

Âm nhạc