STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh nghề nghiệp

1

Hồ Thị Kim Tuyến

Tổ trưởng

Văn thư

2

Nguyễn Thị Lài

Tổ phó

Y tế

3

Nguyễn Ngọc Dung

Tổ viên

Tạp vụ

4

Bùi Văn Thái

Tổ viên

Bảo vệ