PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THỚI LAI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT 2)

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
2. Từ đủ 18 tuổi trở lên;
3. Có phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng;
4. Văn bằng phù hợp với ngạch dự tuyển.
a/ Dự tuyển vào ngạch giáo viên mầm non:
* Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.
b/ Dự tuyển vào ngạch giáo viên tiểu học:
* Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên.
* Nếu tốt nghiệp Đại học về một chuyên ngành có giảng dạy ở bậc tiểu học (Đại học Âm nhạc…), phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc tiểu học.
c/ Dự tuyển vào ngạch giáo viên trung học cơ sở:
* Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên.
* Nếu tốt nghiệp đại học khác về một chuyên ngành có giảng dạy ở bậc trung học cơ sở, phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d/ Thư viện: Bằng Trung cấp thư viện.
e/ Y tế: Bằng Trung cấp Y sỹ.
5. Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
Mỗi cá nhân dự tuyển làm 01 bộ hồ sơ gồm:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển;
2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu, dán ảnh 4 x 6 có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú (không quá 06 tháng);
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan;
4. Bản sao bảng điểm tốt nghiệp;
5. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
* Lưu ý:
- Không nộp hồ sơ thay.
- Hồ sơ dự tuyển không hoàn lại.

III. NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN:
* Nội dung và hình thức xét tuyển. 1. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau: 1. Vòng 1 Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. 2. Vòng 2 a) Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. b) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100. c) Thời gian phỏng vấn 30 phút, thời gian thực hành Chủ tịch Hội đồng quyết định. d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.
2. Kiểm tra, thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người tuyển. (Kế hoạch cụ thể sẽ có thông báo sau) gồm những nội dung:
2.1. Luật giáo dục năm 2019.
2.2. Luật viên chức.
2.3. Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật viên chức:
- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý kỉ luật viên chức.
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2.4. Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non, các văn bản hợp nhất của giáo dục mầm non… (đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên mầm non).
2.5. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học (đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên tiểu học).
2.6. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học (đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên trung học cơ sở).
2.7. Phương pháp giảng dạy.
2.8. Tâm lý học.
2.9. Giáo dục học.
2.10. Kiến thức về chuyên môn.
* Xác định người trúng tuyển.
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:
Từ ngày 15/3/2021 đến 15/4/2021 (mẫu hồ sơ có tại Phòng Giáo dục và Đào tạo). Nộp trực tiếp đồng chí Hiển.
V. THỜI GIAN THỰC HÀNH, CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN:
Người tham gia tuyển dụng thường xuyên theo dõi qua thông báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền thanh huyện Thới Lai và các trường để cập nhật thông tin.
* Số lượng cụ thể:
1. Mầm non: 13
2. Tiểu học : 25
* Nhạc : 01
* Anh văn : 03
* Giáo viên dạy lớp: 10
* Tin học: 11
3. THCS : 15
* Anh Văn : 01
* Tin học: 04
* Công nghệ: 04
* Mỹ thuật: 02
* Nhạc : 02
* Địa lí: 02
4. Thư viện: 05
5. Y tế: 04