Chương trình lớp 6 có 12 môn học gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Địa lý, Tin học, GDCD, Tiếng anh, KHTN, Công nghệ, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, GDTC và Âm nhạc. Mỗi môn được 01 GV phụ trách, mỗi lớp có 01 GVCN. Mỗi ngày học tối đa 05 tiết, mỗi tiết học 45’, sau mỗi tiết học được chuyển tiết 05 phút, học hết tiết thứ hai được ra chơi 20 phút.

Thực hiện theo thông tư 26 của bộ giáo dục và đào tạo ngày 26/8/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh, giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

Cụ thể:

Kiểm tra, đánh giá thưng xuyên:

+ Môn hc có t 35 tiết trxuống/năm hc: 2 ĐĐGtx;

+ Môn hc có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm hc: 3 ĐĐGtx;

+ Môn hc có từ trên 70 tiết/năm hc: 4 ĐĐGtx.

- Kiểm tra, đánh giá định :

Trong mi học , mt môn học có 01 (mt) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck;