Căn cứ Thông tư số 25 /2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông, Sở GD & ĐT TPCT lên Kế hoạch tổ chức lựa chọn và công bố SGK lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.