THCS TRƯỜNG THÀNH 1 CỐ GẮNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC.